Algemene voorwaarden

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen "La petite provence" (commerciële naam van Marco Piccard), met zetel te B-3570 Alken, Grootstraat 36, ingeschreven onder BTW BE 0716.871.471 hebbende als activiteit de verkoop van delicatessen en dranken, en de klant, die de diensten en goederen van "La petite provence" uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestelt met levering voorzien in België en Nederland. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling

Bestellingen via de website van "La petite provence" geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. "La petite provence" heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestellingen niet te verwerken.

Verzakingsbeding

Na ontvangst van de levering beschikt de koper over een termijn van zeven (7) werkdagen om "La petite provence" mee te delen dat hij van zijn aankoop afziet. Indien de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, dient hij dit direct mede te delen per e-mail aan [email protected] De koper dient het product, na overleg met "La petite provence", binnen veertien (14) dagen na de ontbinding te sturen naar of af te leveren bij : "La petite provence", Grootstraat 36, 3570 Alken. "La petite provence" behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt. Indien een product wordt geretourneerd dat beschadigd is door een, aan de koper toe te rekenen, handeling of nalatigheid zal "La petite provence" de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. "La petite provence" heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Contractpartij

Wij verkopen alleen aan:
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in België en Nederland.
Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.

Levering

Aanpassing van de leveringsvoorwaarde tijdens de corona crisis :
Wij leveren gratis aan huis tijdens de corona crisis in de regio Alken, Wellen, Borgloon, Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Hasselt.

Voor transportkosten binnen België brengt "La petite provence" volgende kosten in rekening:

- bestelbedrag kleiner of gelijk aan € 50 = € 7,50
- bestelbedrag hoger dan € 50 = gratis

Voor transportkosten binnen Nederland brengt "La petite provence" volgende kosten in rekening:

- bestelbedrag kleiner of gelijk aan € 70 = € 9,95
- bestelbedrag hoger dan € 70 = gratis

Alle bedragen zijn btw incl.
Verzendkosten enkel geldig voor leveringen in België en Nederland.
Voor leveringen in het buitenland, gelieve ons te willen contacteren voor een offerte.
Voor levering van grote hoeveelheden, gelieve ons te willen contacteren voor een offerte.

De levering geschiedt na ontvangst van een volledig en correcte bestelling en betaling tenzij anders vermeld op de website of op de orderbevestiging. De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing "La petite provence" hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. "La petite provence" is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is, wordt er contact met u opgenomen over de de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn, dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per product of in geval van geschenkpakketten per geschenkpakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het bij de wijnen en schuimwijnen steeds om flessen met 0,75 Liter inhoud. Alle prijzen zijn inclusief BTW (6% of 21%), verpakkingsheffing en accijnzen. "La petite provence" heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u via e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan "La petite provence" prijzen wijzigen, indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, prijsverhogingen van leveranciers..). Alle aanbiedingen van "La petite provence" zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling

Al onze facturen dienen online te worden betaald bij bestelling, tenzij anders overeengekomen. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan "La petite provence" te worden gemeld. Indien één of meerdere bestellingen niet of te laat betaald werden, alsook in geval van faillissement, bewindvoering, collectieve schuldenregeling en elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid, behoudt "La petite provence" zich het recht voor om bestellingen te weigeren, tevens kan zij een lopende bestelling opschorten zolang facturen niet of niet volledig werden betaald, zonder dat "La petite provence" tot enige schadevergoeding gehouden is of kan zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van "La petite provence" zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goede huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door "La petite provence".

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, beschadigingen, enz. ) dient de klant onmiddellijk de levering te weigeren of de leverbon onder voorbehoud van nazicht te ondertekenen. Zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens onmiddellijk bij levering "La petite provence" hiervan per e-mail in kennis te stellen.
Voor niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen 3 dagen na levering "La petite provence" hiervan per e-mail in kennis te stellen met een volledige beschrijving en foto’s. Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan en het product in geleverde staat, zoals op foto en in beschrijving vermeld, werd terugbezorgd, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen door "La petite provence" teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening.

Let op: de gefactureerde verzendkosten blijven steeds verschuldigd.

Overmacht

"La petite provence" is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock-out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelde, edm.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat "La petite provence" niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Disclaimer

Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk. Alle foto's van de produkten zijn richtinggevend en kunnen dus afwijken van de werkelijkheid. Dit kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. "La petite provence" aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van "La petite provence". Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van "La petite provence" zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar [email protected] Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop, alsook voor mogelijke klachten, kan de klant steeds per e-mail terecht bij "La petite provence", op het voormelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven e-mailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de e-mailcommunicatie tussen hem en "La petite provence" de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. De klant wordt aangeraden zijn e-mailadres regelmatig op nieuwe post te controleren.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract- en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg, doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Tongeren bevoegd.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2021 Lapetiteprovence | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel